SA Jõgeva Linna Sotsiaalmaja
nõukogu 16.09.2015 otsus nr 4

TASULISTE KODUTEENUSTE OSUTAMISE KORD

Koduteenuste osutamise kord tugineb Sihtasutus Jõgeva Linna Sotsiaalmaja põhikirja
punktidele 2.1.1 ja 2.1.4 ning 2.2.12. Sotsiaalhoolekande seaduse § 13 punkti 1 alusel on
koduteenused isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal
harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Sama seaduse § 45 lg 1 alusel võib võtta temale või
tema perekonnale osutatava sotsiaalteenuse eest tasu.
§ 1. Reguleerimisala
(1) Koduteenuste osutamise kord sätestab teenuste loetelu, osutamise tingimused ja korra
SA Jõgeva Linna Sotsiaalmajas.
§ 2. Mõisted
Koduteenus on koduteenust vajavale isikule (vanuse või puude tõttu) kodustes
tingimustes osutatav teenus, mis aitab tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.
1) Koduteenused- teenused, millega abistatakse isikut tema eluruumis igapäevaelus
hakkama saamiseks vajalikes tegevustes.
2) Põhiteenused- koduteenused, mis on hädavajalikud isiku toimetulemiseks ning
mille tulemusel on isikul võimalus jätkata elamist kodus.
3) Hooldustöötaja- koduteenuseid osutav isik, kes hooldab isikut lepingu alusel.
4) Tugiteenus- põhiteenuste lisateenus, mis võimaldab isiku toimetulekut kodus ja
väljaspool kodu.
5) Abivajaja- isik, kes oma east või tervislikust seisundist ei tule toime igapäevaelu
toimingutega.
6) Ülalpidamiskohustusega isik- perekonna seaduse mõistes abikaasa, täiskasvanud
lapsed, täiskasvanud lapselapsed, vanemad.
§ 3. Koduteenuste osutaja
(1) Tasulisi koduteenuseid osutab Sihtasutus Jõgeva Linna Sotsiaalmaja (edaspidi teenuse
osutaja), aadress Jaama 2b, 48305 Jõgeva linn.
§ 4. Koduteenuse saaja
(1) Rahvastiku registri andmetel Jõgeva linnas elaval eakal või puudega isikul, kellel on
olemas seadusjärgsed ülalpidajad on õigus saada koduteenuseid tasu eest.
(2) Koduteenuseid ei osutata narkootiliste, psühhotroopsete ainete ja alkoholi
sõltuvusprobleemidega isikule, ohtlikke nakkushaigusi põdevale isikule, psüühilise
erivajadusega isikule ning ööpäevaringset hooldust vajavale isikule.
§ 5. Põhiteenused, millega tagatakse isiku toimetulek kodus:
1) toiduainete ja esmatarbekaupade ostmine ja koju toomine;
2) teenuse saajaga kaupluses käimine;
3) abistamine toidu valmistamisel või valmistoidu ostmisel ja koju toomisel;
4) ravimite toomine apteegist;
5) abivahendite toomine;
6) toiduainete tuppa toomine hoidlast (juurviljad vms);
7) eluaseme korrastamine sotsiaalselt põhjendatud normpinnal kuni 51 m²;
8) eluruumi suurpuhastus 1-2 korda aastas isikule kuuluvate vahenditega kuni 51m²;
9) pesemisvõimaluste korraldamine;
10) pesupesemise korraldamine;
11) pesu pesemine ja triikimine (kasutades tasulist tugiteenust);
12) küttepuude tuppa toomine, tuha välja viimine;
13) kütmine (kasutades tasulist tugiteenust);
14) vestlus ja teabe edastamine.
15) Küttematerjali soetamise korraldamine;
16) maksete tasumine ja toetuste taotlemine
§ 6. Tasulised tugiteenused:
1) Pesu pesemise teenus (hinnakirja alusel).
2) Küttepuude tuppa toomine, abistamine kütmisel tööpäevadel (ajavahemikul 8.00-
16.00), tuha välja viimine (hinnakirja alusel).
3) Transporditeenus. Koos abilisega kaupluse külastamiseks, arstile sõitmiseks
(hinnakirja alusel).
4) Teenuseid osutatakse tööpäevadel.
§ 7. Koduteenuse paketid ja maksumus
(1) Koduteenuse osutamise mahud ja maksumus on järgmised:
1) Koduteenuse pakett nr 1 (teenuseid osutatakse üks kord nädalas tööpäevadel,
kestusega kuni 1 tundi nädalas). Paketi maksumus 30 eurot kuus.
2) Koduteenuse pakett nr 2 (teenuseid osutatakse kaks korda nädalas tööpäevadel,
kestusega kuni 4 tundi nädalas). Paketi maksumus 60 eurot kuus.
3) Koduteenuse pakett nr 3 (teenuseid osutatakse kolm korda nädalas tööpäevadel,
kestusega kuni 6 tundi nädalas). Paketi maksumus 75 eurot kuus.
4) Koduteenuse pakett nr 4 (teenuseid osutatakse 5 korda nädalas tööpäevadel,
kestusega kuni 8 tundi nädalas). Paketi maksumus 130 eurot kuus.
§ 8. Teenuse taotlemine, osutamine ja määramine
(1) Koduteenuseid on õigus taotleda rahvastikuregistri andmetel Jõgeva linnas (peab ka
faktiliselt elama Jõgeva linnas) eakatel ja puudega abivajavatel isikutel (edaspidi isik), kelle
igapäevaelu toimingutes abistamine aitab temal oma kodus hakkama saada.
(2) Teenuste saamiseks esitab taotleja või tema esindaja SA Jõgeva Linna Sotsiaalmajale
kirjaliku avalduse, milles põhjendab oma soovi teenuse saamiseks. Avalduses märgitakse ära
taotleja isikuandmed, seadusejärgsed ülalpidajad ja sissetulekud.
(2) Pärast avalduse või teate saamist võtab teenuse osutaja abivajajaga ühendust 7 tööpäeva
jooksul ja selgitab välja tema abivajaduse ulatuse, vajadusel koostöös perearsti ja isiku
esindajaga.
(3) Koduteenuse osutamise või koduteenuse osutamisest keeldumise otsustab teenuse osutaja
ja teeb avalduse esitajale teatavaks 14 kalendripäeva jooksul.
(4) Lepingus määratakse ära teenuste pakett, loetelu, kestvus ja tingimused ning poolte
õigused ja kohustused kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandluse ja käesoleva lepingu
sõlmimise korraga.
§ 9. Lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine
(1) Teenuse osutamiseks tasu eest sõlmitakse kirjalik leping (edaspidi leping). teenuse
osutaja, teenuse saaja ja teenuse eest tasuja vahel.
1) Lepingu võtab teadmiseks ja täitmiseks hooldustöötaja.
2) Lepingus sätestatakse isikule osutatavate teenuste paketi sisu, maht ja maksumus.
3) Lepingus sätestatakse isikule osutatavate tugiteenuste tingimused.
(2) Koduteenuse osutamise leping vaadatakse üle lähtuvalt isiku vajaduste muutumisest, kuid
mitte harvemini kui 1 kord aastas.
(3) Erandkorras (trauma, avariiolukord eluruumis, põleng jms.) osutatakse teenust koheselt
väljaspool lepingus ette nähtud mahtu, peale mida korrigeeritakse vajadusel ka lepingut.
(4) Teenuse osutajal on õigus koduteenuste osutamise leping lõpetada.
(1) Leping lõpetatakse järgmistel tingimustel:
1) teenuse saaja kirjaliku soovi korral;
2) teenuse saaja igapäevaeluga toimetulek on paranenud;
3) teenuse saaja asub elama teise omavalitsusse;
4) teenuse saaja asub elama hooldekodusse;
5) teenuse osutajal ei ole lepingut võimalik täita (teenuse saaja käitumise, haiguse või muu
takistava asjaolu tõttu ei ole võimalik teenust osutada);
6) teenuse saaja surma korral.
(2) teenuse osutaja teatab teenuse saajale või tema seaduslikule esindajale lepingu
lõpetamisest kirjalikult 5 tööpäeva jooksul.
§ 10. Vaidluste lahendamine
(1) Koduteenuste osutamisega seotud erimeelsuste tekkimisest teatab teenuse saaja sellest SA
Jõgeva Linna Sotsiaalmaja juhatajale. Samuti on hooldaja kohustatud kliendiga tekkinud
erimeelsustest teatama.
(2) Eelkõige püütakse vaidlused lahendada läbirääkimise teel.
(3) Kui erimeelsuste tõttu ei ole võimalik vaidlust lahendada, siis võimalusel määratakse
kliendile uus hooldaja.
§ 11. Arvestuse pidamine
(1) Koduteenuste üle arvestuse pidamise eest vastutab teenuse osutaja.
(2) Koduteenuseid osutatakse tööpäevadel.
§ 12. Rakendussätted
(1) Tasuliste koduteenuste taotlemiseks vajalikud vormid kinnitab SA Jõgeva Linna
Sotsiaalmaja juhataja.
(2) Teenuste osutamise kord jõustub 1. novembril 2015

Muudetud nõukogu 31.03.2016 a  otsusega nr 2

Muudatus jõustub 01.04.2016